Netwerk Vrouwen FNV

Wie zijn wij

Netwerk vrouwen FNV bestaat vanaf 7 maart 2013. Het Netwerk Vrouwen FNV is het netwerk van vrouwelijke leden die zich sectoroverstijgend willen verenigen en verbinden binnen FNV. Verder zet het Netwerk zich in samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn. Wij maken ons hard voor een betere combinatie van arbeid en zorg, loopbaanontwikkeling, het slechten van het glazen plafond, het beter regelen van de kinderopvang voor hun kinderen, echte banen en meer.

 

Ben je lid van FNV dan mag je gratis lid worden van Netwerk Vrouwen FNV.

Ben je FNV lid en wil je je aansluiten bij het netwerk?

Meld je aan door een mail te sturen naar netwerkvrouwenfnv@gmail.com met uw naam, adres, sector en lidnummer.

 

Uitgangspunten

De FNV hecht veel belang aan vernieuwing langs een aantal lijnen: vernieuwing van de verenigingsstructuur, activerend vakbondswerk en een herkenbare en zichtbare bond, dichtbij leden. Met het Netwerk Vrouwen FNV wordt hieraan een concrete bijdrage geleverd.

 

De FNV wil vrouwen aan zich binden en hun ervaringen en kennis benutten. Daarbij  gebruik makend van vernieuwende organisatievormen naast het sectoraal georganiseerde vakbondswerk.

 

Het Netwerk Vrouwen FNV biedt vrouwen de mogelijkheid om met andere vrouwen ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk in actie te komen om hun positie te verbeteren.

 

Netwerken is een methode van activerend vakbondswerk die is gebaseerd op actieve participatie met als doel om als krachtige vakbeweging Gewoon Goed Werk voor iedereen te realiseren.

 

Achtergronden                

Gezien de grote verschillen in inkomens- en arbeidspositie tussen vrouwen en mannen is extra aandacht binnen FNV voor de positie van vrouwen nog steeds noodzakelijk, zoals uit onderstaande cijfers duidelijk wordt.

 

Arbeidsmarkt

  • Arbeidsdeelname van vrouwen in 2015 was 60,5%, van mannen 70%.
  • Het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking is bijna 45%.
  • 72% van de vrouwen in Nederland werkt in deeltijd.
  • Meer vrouwen dan mannen combineren werk en zorgtaken en hebben te maken met seksuele intimidatie op de werkplek.

Inkomenspositie

  • 48% van de vrouwen is economisch zelfstandig (= 70% bijstandsniveau), van de mannen is die 68%
  • Bruto uurloon van vrouwen is 20% lager dan dat van mannen. Oorzaken: sector, leeftijd, aantal jaren werkervaring en opleiding/ beroepsniveau. Gecorrigeerd voor deze variabelen is het verschil 8%.
  • Meer vrouwen dan mannen hebben te maken met armoede

Vrouwen in de vakbeweging

  • Het aandeel vrouwen in de vakbeweging is ca 37%. Dit is 8% minder vergeleken bij afspiegeling van de arbeidsmarkt. Bij jongeren is het verschil 9%. Het gemiddelde aandeel vrouwelijke leden van bij ETUC aangesloten vakcentrales is 45%.
  • Ook in de sectoren zijn er opmerkelijke verschillen tussen het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt en vrouwelijke leden. Alleen de AOb is daarop een uitzondering met percentueel meer vrouwelijke leden dan dat werkzaam is in het onderwijs.

 

Werkwijze en structuur Netwerk Vrouwen FNV

Het Netwerk dient als werk- en broedplaats om kracht en kwaliteiten van vrouwen in te zetten en elkaar daar van te laten profiteren. Er wordt projectmatig gewerkt, gebaseerd op wensen en behoeften van de doelgroep, efficiëntie en effectiviteitmeting. Het Netwerk biedt vrouwen een platform waar zij met elkaar in contact komen en van waaruit zij gezamenlijk opkomen voor Gewoon Goed Werk voor iedereen.

 

Organiserend Team (interim bestuur)

Het Netwerk kent een Organiserend Team dat momenteel bestaat uit 8 vrouwen. Naast dit team kent het Netwerk de Netwerkraad (zoals alle andere netwerken) die toegankelijk is voor álle vrouwelijke leden van de FNV. Het is de ambitie dat zoveel mogelijk vrouwen uit alle sectoren zijn verenigd in de Netwerkraad.