Netwerk Vrouwen FNV

Wat doen wij

De werkwijze van en deelname aan het netwerk kent verschillende dimensies:

 • Empowerment versterken en talentontwikkeling
 • Actieve participatie, inzetten van eigen talenten, kwaliteiten en betrokkenheid bij het opkomen voor de (Internationale) belangen van vrouwen t.b.v. de collectiviteit (in netwerken en werkgroepen)
 • Benutten van talenten d.m.v. het verzamelen van gegevens over kennis en kunde van deelnemers t.b.v. het netwerk
 • Regionale en deelnetwerken rond (Internationale) thema’s, sectoren, regio’s en kaderwerk in de vereniging
 • Kennis en expertise verzamelen, bundelen en verspreiden naar leden, sectoren en externen
 • Politieke lobby en beleidsbeïnvloeding
 • Platform voor vrouwen die functioneren als kaderlid binnen de gremia van de vereniging FNV-en in bedrijven (ledenparlement, sectorbesturen, ondernemingsraad enz.)

 

Wat biedt het Netwerk Vrouwen FNV?

De mogelijkheid zich te organiseren rond voor vrouwen belangrijke (aan werk, inkomen en zorg gerelateerde) thema’s en daarmee aan de slag te gaan.

Bundelen, netwerk versterken en verbinding maken door vrouwen die met dezelfde thema’s bezig zijn en intermediair naar collega’s in sectoren.

Dienstverlening en informatie over specifieke onderwerpen.

Met een actief vrouwennetwerk kunnen voor vrouwen specifieke en belangrijke onderwerpen gezamenlijk opgepakt worden, waardoor een groter effect mogelijk is en de samenhang en onderlinge solidariteit wordt versterkt.

 

Communicatie en opbouw netwerk

De deelnemers aan het netwerk kiezen zelf of en zo ja, welke fysieke ontmoetingsplek ze willen benutten.

 • Landelijke netwerkbijeenkomsten 2 keer per jaar voor alle deelnemers
 • Regionale netwerkbijeenkomsten naar behoefte
 • Workshops en masterclasses op basis van behoeften
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Facebookpagina, Twitter en website Netwerk Vrouwen FNV

En andere (Internationale) activiteiten naar behoefte en actualiteit

 

Doelstelling Netwerk Vrouwen FNV

 

 • Signaleren van knelpunten t.a.v. arbeid en inkomen van vrouwen
 • Signaleren van knelpunten op de arbeidsmarkt en bij herintreden van vrouwen op de arbeidsmarkt
 • Opkomen voor ‘Gewoon Goed Werk’ en het realiseren van verbeteringen voor vrouwen
 • Onderlinge solidariteit versterken
 • Gezamenlijke belangen van vrouwen helder maken en er actief mee aan de slag gaan.
 • Ondersteunen van sectoren t.a.v. voor vrouwen specifieke onderwerpen
 • Verbeteren van de zichtbaarheid en het belang van de FNV en actieve ledenwerving
 • Vergroten van de participatie van vrouwen in bedrijven en binnen FNV (verenigingsorganen, sectoren)
 • Gebruikmaken van het spreekrecht in het ledenparlement waardoor voor het Netwerk Vrouwen van belang zijnde zaken daar ook ingebracht kunnen worden
 • Vooral de vrouwelijke vertegenwoordigers in het ledenparlement actief betrekken bij het Netwerk Vrouwen
 • Internationale solidariteit door bijv. ervaringen uitwisselen met internationale vrouwelijke vakbondsleden
 • Samenwerken met andere (Internationaal dan wel nationale) vrouwenorganisaties daar waar de doelstelling past bij het Netwerk Vrouwen FNV en binnen doelstellingen van de FNV

Verwachte resultaten

 • Minimaal 2 keer per jaar is er d.m.v. politieke lobby en interne beleidsbeïnvloeding specifieke aandacht besteed aan en actie ondernomen t.a.v. knelpunten voor vrouwen
 • Vanaf 2015 is er een actief netwerk van interne (leden, kaderleden, sectorraadsleden enz.) en externe contacten (politici, beleidsadviseurs en bestuurders) opgebouwd
 • Vanaf 2015 is er binnen FNV structurele aandacht voor genderaspecten van arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV, overheidsbeleid en de uitvoering daarvan.
 • In 2017 is het Netwerk Vrouwen FNV een vanzelfsprekende gesprekspartner en informatiebron voor alle sectoren t.a.v. onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn bij arbeidsvoorwaardenbeleid en andere relevante activiteiten en producten.
 • Het aantal actieve vrouwelijke leden (kaderleden) is in 2017 met 10% vergroot en vooral in de sectorbesturen is de samenstelling divers
 • Activering vrouwen in sectorbesturen en ledenparlement: het komt niet terug in het Activiteitenplan
 • De zichtbaarheid van de FNV en nut en noodzaak van vakbondsparticipatie (in bedrijven en vereniging) bij vrouwen is toegenomen met 5% in 2017
 • Het percentage vrouwelijke leden is tussen 2013 en 2017 toegenomen met 1%
 • 2 x keer uitwisseling met Internationale vakbondsvrouwen i.s.m. organisaties die passen bij de doelstelling van Netwerk Vrouwen en de FNV
 • Er is een actieve werkgroep internationaal binnen het Netwerk Vrouwen
 • Er is een vertegenwoordiging van het Netwerk Vrouwen in het FNV- overleg Vrouwenvertegenwoordigers in Europees en Internationaal verband