Netwerk Vrouwen FNV

Projecten

Het Netwerk Vrouwen FNV en internationaal werk

Het Netwerk zet zich in samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn. Het Netwerk vrouwen FNV biedt de mogelijkheid om met andere vrouwen ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk in actie te komen om hun positie te verbeteren. Binnen in het Netwerk bestaat sinds 2015 een werkgroep Internationaal, de WIS. Deze werkgroep bestaat nu uit 12 enthousiaste vrouwen uit verschillende sectoren. Leden van de WIS participeren in activiteiten voor en door vrouwelijke vakbondsleden binnen projecten van andere sectoren en is bezig met het ontwikkelen van een eigen project dat zich richt op de versterking van de positie en situatie van vrouwelijke werknemers op hun werkplek en binnen de vakbonden zowel in Nederland als in Turkije en Marokko.

 

Uitgangspunt van het internationaal werk door het netwerk vrouwen FNV is dat het bijdraagt aan activerend vakbondswerk, een herkenbare en zichtbare bond, dichtbij de leden en zoveel mogelijk betrekking heeft op de eigen context. Het netwerk Vrouwen FNV ziet internationaal werk als meer dan financiering van initiatieven van vakbondsvrouwen over de grens. De visie van het vrouwennetwerk is dat ondanks verschillen in cultuur er een grote overeenstemming is in de uitdagingen van werkende vrouwen, zowel binnen vakbonden als op de arbeidsmarkt. Een wederzijdse uitwisseling en leren kan ten goede komen aan het versterken van het genderbeleid en het vakbondswerk voor en door vrouwen binnen zowel organisaties in andere landen als in Nederland. Internationaal werk zou de betrokkenheid en het draagvlak van leden moeten vergroten, dichtbij het eigen werk en de solidariteit richt zich op de internationale dimensie van het eigen vakbondswerk; gekoppeld aan de dagelijkse praktijk en toepasbaar. Door internationaal vakbondswerk een extra dimensie te laten zijn van het eigen vakbondswerk kan duurzame betrokkenheid worden gerealiseerd.

 

Internationale projecten van andere sectoren waarin het Netwerk Vrouwen FNV een rol speelt

1. Organising vanuit een gender-perspectief in de textie sector in Midden-Amerika.
Project vanuit de WIS industrie

women_maquila_workersIn de exportgerichte textielindustrie in Mexico, Guatemala en Honduras zijn de arbeidsomstandigheden extreem precair en het recht op organiseren beperkt. Het merendeel van de werknemers in deze sector zijn jonge laagopgeleide vrouwen die van het platteland naar de stad zijn getrokken. Vakbonden zijn in deze zones vaak ondervertegenwoordigd en vakbondsorganisaties in bedrijven zijn nauwelijks aanwezig. Door een gebrek aan kennis en ervaring betreffende organisatie op de werkvloer van de vrouwen zelf, worden de belangen van de werkneemsters veelal slecht vertegenwoordigd. Het project richt zich op het versterken van de capaciteiten van de organisaties en hun leden in de textiel sector om vrouwen op de werkplek te organiseren vanuit een genderperspectief, vrouwelijk leiderschap te versterken en strategieën te ontwikkelen om schendingen van arbeidsrechten aan te vechten.

Centraal in het project staat het wederzijds leren en het opzetten van een duurzaam strategisch solidariteitsnetwerk tussen vrouwelijke werknemers en hun vertegenwoordigende organisaties in Mexico, Guatemala, Honduras en kaderleden en bestuurders van FNV (sector Industrie) in Nederland. Het is voorzien dat het project niet alleen het werk van de lokale organisaties zal versterken maar ook de gender benaderingen en de participatie van vrouwelijke kaderleden in nationaal en internationaal werk van FNV (sector industrie).

 

Maquila-Central AmericaNaast een internationale uitwisseling in Guatemala zullen er in de loop van dit jaar zullen er drie bijeenkomsten rondom dit project worden georganiseerd in Nederland voor en door vrouwelijke kaderleden.


 

 

 

2. Vakbondsopbouw in Belarus
Project vanuit de WIS industrie

Dit project heeft tot doel om de onafhankelijke vakbeweging in Belarus te versterken door een ersterking van de organisatie van jonge en vrouwelijke kaderleden van de BKDP (onafhankelijke vakbondsfederatie in Belarus), de veiligheidsexperts en de organizers binnen BKDP. Eén van de belangrijkste strategieën om dit te bereiken is de opbouw en versterking van een solidariteitsrelatie tussen BKDP en FNV.

Het belangrijkste instrument om discriminatie van vrouwen en jongeren tegen te gaan en hun positie te versterking is zelforganisatie. Zowel de jongeren als de vrouwen in Belarus hebben inmiddels hun eigen netwerk gevormd met een bestuur en een groep actieve kaderleden die regelmatig bijeen komen en trainingen geven aan collega’s in de regio’s. Dit project wil dit belangrijke werk ondersteunen.

 

BelarusTijdens de internationale seminars die in voorgaande jaren zijn gerealiseerd gaven de jonge en vrouwelijke Belarussische kaderleden altijd aan hoe nuttig en inspirerend het is om met jongeren en vrouwen uit de Nederlandse vakbond ervaringen uit te wisselen. Zij kunnen dan samen spreken over problemen, oplossingen en strategieën om die op de vakbondsagenda te zetten. Ook kunnen zij vragen om internationale gasten met specifieke kennis en ervaring die zij nodig denken te hebben om hun positie te versterken.

 

In maart 2016 stond een internationale training gepland voor het vrouwennetwerk van de BKDP, waarbij twee vrouwelijke kaderleden uit Nederland hun expertise zullen delen. Lees hier het verslag

 

3. Ondersteuning van de opbouw van een democratische en onafhankelijke vakbeweging in Rusland.
Project vanuit de WIS metaal

Dit project richt zich op de versterking van de democratische en onafhankelijke vakbeweging in Rusland als belangrijke actor in de bescherming en verbetering van fundamentele werknemersrechten in Russische bedrijven en de samenleving in zijn algemeenheid.

Op het laatste congres van de onafhankelijke federatie KTR (in mei 2015) is er een vrouwencommissie ingesteld. De vrouwen in deze commissie hebben een beroep op FNV gedaan om hen te ondersteunen met scholing. In het project zijn een 3-tal scholingsseminars opgenomen voor leden van de KTR-vrouwencommissie en voor activisten uit de lidbonden die actief opkomen voor de belangen van vrouwen. Tijdens deze seminars zullen internationale ervaringen en methodieken voor scholing en empowerment van vrouwen en de versterking van hun positie binnen vakbond en bedrijf aan de orde komen. Binnen deze activiteiten wordt er samengewerkt met het Netwerk Vrouwen FNV en vrouwennetwerken binnen de metaalsector.

 

4. Project: Gewoon goed werk voor iedere vrouw!

Het Netwerk Vrouwen FNV voert een project uit in samenwerking met het vrouwennetwerk van de Marokkaanse vakbond FNSA (het netwerk OFSAF), de “L’Union de Femmes Fonctionnaires du Maroc (UFFM) ofwel de vrouwenunie van de federatie USF/UMT, de vrouwencommissie van de Turkse vakbond Genel-Is en de federatie DISK in Turkije. Dit project loopt van begin maart tot eind december 2016.

vrouwenseminarEr zijn overeenkomsten in de context waarin de partnerorganisaties werken die voortkomen uit een gemeenschappelijke gender-problematiek waar werkneemsters en vrouwelijke vakbondsactivisten in de hele wereld (ook in Nederland) mee te maken hebben. Er is sprake van een toenemende kwetsbaarheid van vrouwen op de arbeidsmarkt en de werkplek onder invloed van verschillende beleidsmaatregelen en mondiale ontwikkelingen. Door hun vrouw-zijn ervaren deze werknemers specifieke beperkingen op de arbeidsmarkt en binnen het bedrijf en vakbonden zijn niet altijd even goed in staat of welwillend om in hun strategieën rekening te houden met de specifieke behoeften van vrouwen. Voor de Marokkaanse en Turkse partnerorganisaties is een uitwisseling van ervaringen en strategieën extra belangrijk vanwege de repressie ten opzichte van sociale bewegingen in beide landen en een toegenomen invloed van religie en traditionele normen op het overheidsbeleid t.a.v. vrouwelijke werknemers en vakbondsleden. De doelstelling van dit project is de toenemende kwetsbaarheid (precaire positie) van vrouwen op de werkplek in beeld brengen, gender-strategieën te integreren in bestaand vakbondswerk in Marokko, Turkije en Nederland en bij te dragen aan de organisatie van vrouwelijke werkneemsters in deze landen. In Nederland zal het leiden tot een duurzame inzet van de werkgroep “internationaal” van het netwerk Vrouwen FNV en het netwerk in zijn geheel en een grotere verbinding van het internationale werk van het Vrouwennetwerk met wat er speelt in een aantal sectoren, specifiek overheid, zorg en welzijn en schoonmaak. Het is het eerste project dat door het Netwerk Vrouwen FNV uitgevoerd wordt. Activiteiten zijn onder andere een aantal internationale uitwisselingsseminars waar kaderleden uit Nederland aan zullen deelnemen in de betrokken landen en een studiebezoek van vrouwelijke vakbondsactivisten uit Turkije en Marokko aan Nederland.