Netwerk Vrouwen FNV

Internationaal

Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS)

Waarom internationaal werk? De uitkleding van arbeidsrechten, in Nederland en in andere landen in de wereld is een gevolg van de neo-liberale tendens, deregulering en toegenomen invloed van internationale bedrijven en internationaal kapitaal op de wereldmarkt. Bedrijven gaan internationaal, werknemers zouden zich ook internationaal moeten organiseren.  Vakbondswerk houdt niet op bij de grens van het eigen land.

 

Achtergrond voor internationaal werk voor en door vrouwen: verschillen inkomens en arbeidspositie tussen vrouwen en mannen

–          60% van de armen zijn vrouw

–          Dubbele of driedubbele werklast (huishoudelijke verantwoordelijkheden en werk)

–          Vrouwen ondervertegenwoordigd in vakbonden

–          Focus op ‘traditionele’ vakbondsthema’s als loon. Gebrek aan aandacht voor zaken die specifiek van belang zijn voor vrouwen (kinderopvang, zwangerschap & VGM etc.) en gebrek aan gender analyse van ‘traditionele’ vakbondsthema’s.

–          Vrouwen verdienen minder dan mannen (internationale cijfers)

–          Oververtegenwoordigd in laag-betaalde, precair/onzeker werk (flex werk, thuiswerk, sectoren waar veel vrouwen werken zijn ondergewaardeerd) en de informele economie

–          Gebrek aan vakbondsorganisatie in sectoren waar vrouwen werken en nieuwe strategieën noodzakelijk

 

Uitgangspunten van Netwerk Vrouwen FNV en uitgangspunten internationaal:

Het Netwerk zet zich in samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn. Het Netwerk vrouwen FNV biedt de mogelijkheid om met andere vrouwen ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk in actie te komen om hun positie te verbeteren.

Internationaal werk onder de paraplu van twee speerpunten van Netwerk Vrouwen FNV, namelijk:

1)      Echte banen voor iedereen

2)      Activerend vakbondswerk

 

Ad.1.) Een doel van het netwerk  Vrouwen FNV is onder andere om de onderlinge solidariteit versterken, in Nederland en internationaal. Voorwaarden voor “Gewoon Goed Werk”/ echte banen zijn onder andere: zekerheid, geen discriminatie, recht tot organiseren en belangenvertegenwoordiging. Voor vrouwen is het door hun positie in de samenleving en onvoldoende mogelijkheden nog eens extra moeilijk om toegang te hebben tot een echte baan. In sommige landen zijn de culturele, sociale en politieke belemmeringen (door bijvoorbeeld rigide ideeën over de rol van vrouwen als moeder) voor vrouwen nog groter dan in Nederland.

 

Ad.2.) Uitgangspunt van het internationaal werk door het netwerk vrouwen FNV is dat het bijdraagt aan activerend vakbondswerk, een herkenbare en zichtbare bond, dichtbij de leden en zoveel mogelijk betrekking heeft op de eigen context. Het netwerk Vrouwen FNV ziet internationaal als meer dan financiering van initiatieven van vakbondsvrouwen over de grens. De visie van het Vrouwennetwerk is dat dankzij verschillen in cultuur een grote overeenstemming is in de uitdagingen van werkende vrouwen, zowel binnen vakbonden als op de arbeidsmarkt. Een wederzijdse uitwisseling en leren kan ten goede komen aan het versterken van het genderbeleid en het vakbondswerk voor en door vrouwen binnen zowel organisaties in andere landen als in Nederland. Internationaal werk zou de betrokkenheid en het draagvlak van leden moeten vergroten, dichtbij het eigen werk en de solidariteit richt zich op de internationale dimensie van het eigen vakbondswerk; gekoppeld aan de dagelijkse praktijk en toepasbaar. Door internationaal vakbondswerk een extra dimensie te laten zijn van het eigen vakbondswerk kan er langdurig en structurele betrokkenheid worden gerealiseerd.